Fuula Jalqabaa

Full 1
Anaa Dhufu!
Gara Marsariitii Waajjira Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaatti Baga Nagaan Dhuftan!
Full 1
Full 2
Hubannoo Seeraa
Matadureewwan garaa garaa irratti
Full 2
Full 3
Seerota
Labsiiwan, dambiilee fi qajeelfamoota Mootummaa Federaalaatiin, Naannoo Oromiyaatiin labsaman fi Waliigalteewwan idil addunyaa buufachuu dandeessu.
Full 3
Full 3
Gama Miidiyaatiin
Oduu garaa garaa, Ibsa gama mana hojiitiin kennamu, suuraa fi viidiyoo argachuu dandeessu...
Full 3
Full 3
Oduu Dhaddachaa
Murtiilee barsiisoo sadarkaa Aanaatti fi Godinaatti laataman.
Full 3
PlayPause
previous arrow
next arrow

Ergamni keenya

Godina Harargee Bahaa keessatti seeraa yakkaa fi imaammata sirna haqaa yakkaa kabachiisuu, mirga namoomaa fi bilisummaawwan bu’uuraa lammiiwwanii kabajuu fi kabachiisuu fi dantaa mootummaa fi uummataa eegsisuudhaan tajaajila Abbaa Alangummaa haala siyaawaa, qulqulluu fi dhaqqabamaa ta’een, akkasumas bilisummaa hojii fi al-loogummaa ofii eeggatee fi haqummaa qabuun raawwachuudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessuun nagaa fi tasgabbiin hawaasaa akka fulla’u taasisuu.

Mullani keenya

Bara 2022-tti, tajaajila Abbaa Alangummaa kennuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessuun Waajjiirra Abbaa Alangaa Godinaa Haragee Bahaa akka Naannotti fakkeenya ta’e arguu.

Duudhaalee keenya...

 • Ol’aantummaa seeraa
 • Faayidaa uummataaf dursa kennuu, eeguufi eegsisuu
 • Bilisummaafi itti-gaafatamummaa ogummaa
 • Iftoomina
 • Hojmaata badaa fi malaammaltummaa jibbuu
 • Fakkeenyummaa
 • Hirmaachisummaa
 • Eejjennoo gaarii
 • Jijjiiramaaf qophaa’uufi hojjechuu
 • Beekumsaa fi amantaan hoogganuu
 • Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi
 • Deebii wayitaawaa kennuu

Galma Karoora Tarsiimo’aa

Galma 1ffaa

Bulchiinsaa Godinichaa keessatti hojii irra oolmaa Heeraa fi Seeraa raawwii caalmaa qabu galmeessisuu.

Bu’aa 1ffaa

Seeroota heeraan wal simatan bahani fi kabajaman, uummata mirga isaa beekee itti fayyadamee fi kabajamuu olaantummaa seeraatiif gahee irraa eegamu bahe, haqa bahe, yakka ittifame fi ragaa seera qabeessa ta’ee galmaa’ee.

Galma 2ffaa

Tajaajila Abbaa Alangummaa raawwii caalmaa qabu kennuu.

Bu’aa 2ffaa

Itti quufinsaa/amantaa uummataa kenninsa tajaajila Abbaa Alangummaa irratti qabu dabaluu, yakkoota ciccimoo dantaa ummataa miidhan (violent and collar crime) hir’isuu fi nageenya ummataa mirkaneessuu;

Galma 3ffaa

Ijaarsa dandeetti Waajjira Abbaa Alangaa Godina Hararge Bahaa Cimsuu.

Bu’aa 3ffaa

WAAGHB dandeettiin raawwachisummaa isaa fooyya’ee fi gama hundaan fakkeenyummaa gaarii qabu uumamedha.

BAAYYINA HUBANNOO SERAA KAN JI'A 9 BARA 2014
+
Dhimmoota Galmeessa Ragaalee fi kenna hayyamaa
+
Galii Mootummaaf gale
+
Galmeelee Yakkaa
+
KAN ADABSIIFAME
+
GALMEELEE HARIIROO HAWASAA
+
Kan Murtaa'e
+
Qabeenya mootummaa fi uummataa qisaassamee deebisifame
+
GALMEELEE Malaammaltummaa, Gibiraa fi Dinagdee
+
Kan Adabbii Argate
+
Galmeelee irraa maallaqa mootummaaf deebisifame
+

Hoggansa Mana Hojii Keenyaan Walbaraa

Obbo Asladdin Ammanuur

Itti Gaafatamaa Waajjira Abbaa Alangaa Go/Ha/Bahaa

Dhaamsa Itti Gaafatamaa

Obboo Fiqruu Abbabaa Waaqjiraa

Abbaa Adeemsa Dhimmoota Yakka Adda Addaa

Obboo Fu'aad Shariif Heydar

Adeemsa Hojii Mirkanessaa Sanadootaa fi Kenna Hayyamaa

Obbo .....

Abbaa Adeemsa Hojii Dhimmoota Hariiroo Hawaasaa

Obbo Girmaa Ballaxaa W/Masqal

Abbaa Adeemsa Hojii Dhimmoota Yakka Malaammaltummaa fi Dinagdee

Suuraan ni dubbata

IMG_20220401_185208_775
IMG_20220401_185147_649
IMG_20220401_185217_364
IMG_20220401_185222_440
IMG_20220401_185225_458
IMG_20220401_185709_114
IMG_20220401_185711_438
IMG_20220401_185716_689
IMG_20220401_185718_967
IMG_20220401_185722_117
IMG_20220401_185724_306
IMG_20220401_185727_917
IMG_20220401_185730_539
IMG_20220401_185735_181
IMG_20220401_185737_408
IMG_20220401_185739_635
IMG_20220401_185743_005
IMG_20220401_185745_308
IMG_20220401_185748_869
IMG_20220401_185756_230
IMG_20220401_185758_602
IMG_20220401_185804_043
IMG_20220401_185806_958
IMG_20220401_185812_315
IMG_20220401_185816_157
IMG_20220401_185818_947
IMG_20220401_185822_424
IMG_20220401_185825_064
IMG_20220401_185827_737
IMG_20220401_185830_257
IMG_20220401_185832_702
IMG_20220401_185835_081
IMG_20220401_185837_799
IMG_20220401_185839_476
IMG_20220401_185842_290
IMG_20220401_185847_468
IMG_20220401_185850_627
IMG_20220401_185853_092
IMG_20220401_185855_666
IMG_20220401_185859_090
IMG_20220401_185901_554
IMG_20220401_185904_897
IMG_20220401_185910_514
IMG_20220401_185912_250
IMG_20220401_185921_791
IMG_20220401_185924_013
IMG_20220401_185931_375
IMG_20220401_185934_865
IMG_20220401_185938_087
IMG_20220401_185941_157
IMG_20220401_185944_231
IMG_20220401_185948_673
IMG_20220401_185951_366
IMG_20220401_185954_640
IMG_20220401_190022_472
IMG_20220401_190025_242
PlayPause
previous arrow
next arrow

Author

Leave a Comment