Hojii Yakka Malaammaltummaa fi Taaksii Aanaa Qumbiitti hojjatameen qarshiin 12,492,892.78. mootummaaf galii tahe

👉 Akka Godina Hararge Bahaa Aanaa Qumbiiti qofa qabeenya yakkan argame ykn bu’aa oditii irraa gorsaa fi tarkanfii bulchinsaatin qarshii 12,492,892.78 ( miliyona kudha lama fi kuma dhibba afuri fi sagaltami lama fi dhibba sadetii fi sagaltami lama ) ta’uu gara kazina motumma galii gosifne jirachuu keenya xalayaa galataa Waajjirri Mallaqaa Aanaa Qumbi barreessen mirkanesanii jiruu.

haqaan_haqaaf_hojjanna!

Leave a Comment