Duulli biqiltuu dhaabuu akka Waajjira Abbaa Alangaa Godina Harargee bahaatti taasifame.

Duula ashaaraa magariisaa bara kana gaggeeffamaa jiru irratti Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaa gahee isaa bahuf gaafa 21/11/2014tti hojjattoota Waajjirichaa hirmaachisuun biqiltuun gara garaa dhaabame jira.

Itti Gaafatamtuun Waajjira Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaa Kabajamoo Ad. Munaa Abdurahmaanis sagantaa kana irratti hirmaatanii jiru.

Leave a Comment