Hojii addaan kutuu (A. Alangaa Tsaggaamikaa’el Masfinin)

Gaa’ila keessatti namoonni lama maatii hundeessanii umrii guutuu waliin jiraachuuf waadaa waliif galu. Hariiroowwan namoota jiddutti uumaman hedduun garuu daangaa yeroo qabu. Kanneen keessaa hariiroon hojiin umamu tokko. Hojjataa fi hojjachiisaan hanga yeroo murtaa’ee tokko hojii tokko raawwachuuf waliigalu. Kanaaf waliigalteen kun yeroo itti dhaabbatu qaba. Labsii Hojjataa fi Hojjachiisaa lakk. 1156/2011 irraa akka hubatamutti waliigalteen qaxarrii kaka’umsa … Read more

Fuudhaa-heeruma osoo hin raawwatiin akka abbaa warraa fi haadha warraatti waliin jiraachuu

Walquunnamtiin tokko gaa’ila dha kan jedhamu hundeeffamni isaa akkaataa sirna siivilii ykn sirna amantaa ykn immoo sirna aadaa walfuutonni filataniitiin kan raawwatame yoo ta’e dha. Gaa’ila akkaataa olitti ibsameen osoo hin raawwatin dhiirri tokkoo fi dubarri tokko akka dhirsaa fi niitiitti waliin jiraachuudhaan walquunnamtii adda ta’ee fi seera durattis beekamtii qabu uumuu nidanda’u. Kanaaf walquunnamtii … Read more

Maalummaa fi Gosoota ragaa

Maalummaa ragaa “Ragaan bu’uura haqaati: ragaa dhiifnaan, haqa dhiiste jechuudha.” Jeereemii Beentaam Ragaan waan dhugaa jedhame tokko jiraachuu isaa mirkaneessuuf ykn haaluuf wanta gargaarudha. Firii dubbii falmii irratti qabnu tokko cimsuuf ykn yaada falmii nama biro kufaa taasisuuf akkasumas murtii irra gahuuf ragaan nu gargaara. Filannoowwan jiran keessaas tokko filachuu akka dandeenyu kan nu gargaarudha. … Read more