Dhaamsa hawwii gaarii

Itti gaafatamaan Waajjira Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaa Obbo Asladdiin Ahmadnuur Ayyaana Qillee bara 2015 sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Ergaa Isaaniitiinis Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaa ergama sirna heeraa fi seeraa kabachiisuu fi Olaantummaa Seeraa Mirkaneessuu heeraan kennameef irratti hundaa’uun, jijjiirama qabatamaa fiduuf kan hojjetu ta’uu carraa kanaan ibsaa, ayyaanni Qillee hordoftoota Amantaa Kiristaanaatin bara kana Kabajamu kan milkii, jaalalaa, … Read more

Aanaa Qarsaatti… (hubannoo seeraa)

Gaafa guyya 11/2/15 Aanaa Qarsaa Aradda Wichirootti mata dureewwan labsii yakka shororkeessummaa ittisuf bahe akkasumaas dhimma dubartii fi da’immanii irratti fi istaandaardii kenna tajaajila Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Qarsaa irratti hawaasaaf hubannoon seeraa kennamera.Haqaan haqaaf hojjanna.

Aanaa Gola Odaatti…

Waajjirri Abbaa Alangaa Aanaa Gola Odaa hojjattoota Aanichaatif mata-duree Labsii Yakkoota Malaammaltummaa lakk.881/2007 irratti miidhaa yakki malaammaltummaa dinagdee fi guddina biyya irratti geessisun walqabatee gaafa guyyaa 09/02/2015 hubannoo seeraa kenneera. #Haqaan_haqaaf_hojjanna!

Hojii addaan kutuu (A. Alangaa Tsaggaamikaa’el Masfinin)

Gaa’ila keessatti namoonni lama maatii hundeessanii umrii guutuu waliin jiraachuuf waadaa waliif galu. Hariiroowwan namoota jiddutti uumaman hedduun garuu daangaa yeroo qabu. Kanneen keessaa hariiroon hojiin umamu tokko. Hojjataa fi hojjachiisaan hanga yeroo murtaa’ee tokko hojii tokko raawwachuuf waliigalu. Kanaaf waliigalteen kun yeroo itti dhaabbatu qaba. Labsii Hojjataa fi Hojjachiisaa lakk. 1156/2011 irraa akka hubatamutti waliigalteen qaxarrii kaka’umsa … Read more

Mirgoota Shakkamaa Qorannaa Yakkaa Keessatti Eegamuu Qaban (A.Alangaa Nuuraddiin Shaam Sheekaatin)

✍️Shakkamaa irratti qorannoo yakkaa gaggeessuuf shakkamaa ilaalchisee komiin ykn eeruun ykn yakki harkaaf harkatti qabame ykn odeeffannoon shakkamaa ilaalchisee bifa al-idilee ta’een argame jiraachuu qaba. Namni tokko shakkamuu dhiisuuf mirga akka hin qabne Poolisiinis otuu yakki dalagamuu isaa shakkii ykn odeeffannoon hin qabaatiin sababa tokko malee nama qabuu fi qorannoo irratti gaggeessuuf aangoo hin qabu. … Read more

Galmeessa Elektirooniksii (e-filing) fi teknooloojii Viidiyoo konfiraansi (VC)

Galmeessa Elektirooniksii (e-filing) E-filing jechuun maali? E-filing ykn Electronic Filing jechuun sirna galmeessa elektirooniksii sanadoonni adda addaa Mana murtii, Waajjira Abbaa Alangaa fi Waajjira poolisii jidduu ittiin daddabarfaman yoo tahu toora intarneetii fayyadamuun kan hojjatudha. Galmeessi Elektironiksii (E-filing) biyya Amerikaa (USA) kessatti dhaabbata Galii Keessoo (IRS) jedhamee beekkamuun bara 1986 A.L.A. yeroo duraatif hojiirra oole. Yeroo sanittis … Read more

Aanaa Malkaa Bal’ootti…

Gaafa guyyaa 5/4/2015 milishoota leenjii irra jiraniif mata duree heera mootummaa federaalaa, heera naannoo oromiyaa, seera yakkaa,mirgaa fi dirqama milishaa irratti Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Malkaa Bal’ootiin leenjiin guyyaa tokkoo kennamee jira.

Aanaa Baddannootti…

Gaafa guyyaa 5/4/2015 Waajjiri Abbaa Alangaa Aanaa Baddannoo leenjii milishaaf Araddaa hunda irraa namoota walitti bahanif Dhimma Heera Mootuummaa, Mirga Namoomaa Fi seera Yakkaa kutaa waligalaa irratti hubannoo seeraa kenne jira.

Yakka Ajjeechaa lubbuu fi Adabbii isaa (A/Alangaa Nuuraddiin Shaam Sheekaatin)

 Maalummaa yakka ajjeechaa Lubbuu Namni kamiyyuu itti yaadee yookiin dagannoon meeshaa yookiin tooftaa akaakuu kamiiniyyuu nama biroo kan ajjeese yoo ta’e ajjeesaa lubbuuti.  Adabbiin nama itti yaadee yookiin dagannoon nama ajjeesuun balleessaa ta’erratti murtaa’u, akka salphinaafi cimina ajjeechaa sanaatti bu’uura tumaalee ajjeechaa lubbuu seera yakkaa keessatti ibsamaniin murtaa’a.Itti yaadee yookiin dagannoon kan nama ajjeese hundi … Read more