Dhaamsa hawwii gaarii

Itti gaafatamaan Waajjira Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaa Obbo Asladdiin Ahmadnuur Ayyaana Qillee bara 2015 sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Ergaa Isaaniitiinis Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaa ergama sirna heeraa fi seeraa kabachiisuu fi Olaantummaa Seeraa Mirkaneessuu heeraan kennameef irratti hundaa’uun, jijjiirama qabatamaa fiduuf kan hojjetu ta’uu carraa kanaan ibsaa, ayyaanni Qillee hordoftoota Amantaa Kiristaanaatin bara kana Kabajamu kan milkii, jaalalaa, … Read more

Aanaa Qarsaatti… (hubannoo seeraa)

Gaafa guyya 11/2/15 Aanaa Qarsaa Aradda Wichirootti mata dureewwan labsii yakka shororkeessummaa ittisuf bahe akkasumaas dhimma dubartii fi da’immanii irratti fi istaandaardii kenna tajaajila Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Qarsaa irratti hawaasaaf hubannoon seeraa kennamera.Haqaan haqaaf hojjanna.

Aanaa Gola Odaatti…

Waajjirri Abbaa Alangaa Aanaa Gola Odaa hojjattoota Aanichaatif mata-duree Labsii Yakkoota Malaammaltummaa lakk.881/2007 irratti miidhaa yakki malaammaltummaa dinagdee fi guddina biyya irratti geessisun walqabatee gaafa guyyaa 09/02/2015 hubannoo seeraa kenneera. #Haqaan_haqaaf_hojjanna!