Himatamtoonni midhaan gargaarsaa humnaan hatan hidhaa cimaa waggaa 3tin adabaman…

Himatamtoonni Aliyyii Abraahim Jibraa’il faana namoota Afur ta’ani badhaadhina isaaniif hin malle Ofiif argachuuf yaaduun Gaafa guyyaa 9/11/2014 guyyaa irraa sa’aa 11:30 yeroo ta’utti, A/M/Muluqqee Araddaa Gaara Barcee iddoo addaa Kootaraa jedhamutti midhaan qamadii gargaarsa Ummataaf karaa Waajjira Qonnaa fi qabeenya Uumama Aanichaatiin qamadii kuntaala 20(digdami) Bulchiinsa Araddaa Gaara Barcee qeebalchiifame bakka Ummataaf raabsuuf gadi … Read more