Galmeessa Elektirooniksii (e-filing) fi teknooloojii Viidiyoo konfiraansi (VC)

Galmeessa Elektirooniksii (e-filing) E-filing jechuun maali? E-filing ykn Electronic Filing jechuun sirna galmeessa elektirooniksii sanadoonni adda addaa Mana murtii, Waajjira Abbaa Alangaa fi Waajjira poolisii jidduu ittiin daddabarfaman yoo tahu toora intarneetii fayyadamuun kan hojjatudha. Galmeessi Elektironiksii (E-filing) biyya Amerikaa (USA) kessatti dhaabbata Galii Keessoo (IRS) jedhamee beekkamuun bara 1986 A.L.A. yeroo duraatif hojiirra oole. Yeroo sanittis … Read more

Bara hojii 2014tti Raawwii hojii Waajjira Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaatiin… Galmeen himataa 6576, Galmeen Hariiroo hawaasaa 470, hubannoon seeraa namoota 2,479,102_ ta’aniif kenamuu, Qarshiin 153,670,734.0 kan gorsaan, falmiin, mootummaa irraa ittifame, gara kaazinaa mootummaa galii tahuun gabaafame.

Seerota fi dokimantoota seera Naannoo fi Fedaraalaa karaa marsariittii/Fuula Teelegraama Waajjiraatiin Baay’inaan 14,616_uummata bira akka qaqqaban taasifamanii jiru. Dhaqqabamummaa tajaajila Abbaa Alangummaa dabaluuf Dhimmoota araaraan xumuramuu qaban _2586_keessaa dhimmootni _1588 uulaagaa barbaachisaa guutuun araaraan xumuramanii jiru.Haaluma kanaan, namoota dhiira_600,000_ dhalaa_400,000_ waliigalatti 1,000,000 ta’aniif hubannoo seeraa kennuuf karoorfanee mata duree Seera yakkaa,Heera motummaa, barmaatilee midhaa daa’immani … Read more

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaatti Gamaggamni raawwii karoora bara 2014 fi ka’umsa karoora bara 2015 gaggeeffamaa jira…

👉 Sagantaan kun eebba manguddootaan kan eegalame yoo tahu Itti Gaafatamtuun Waajjira Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaa Ad. Munaa Abdurahmaan saganticha irratti haasaa baninsaa taasisuun jalqabsiisanii jiru. 👉 Sagantaan kun Abbootii Alangaa Godinaa fi Aanaa akkasumas Hojjettoota karooraa Aanotaa waliin magaala Hararitti gaggeeffamaa jira.👉 Turtii ganama kanaatiin gabaasni Waajjira Abbaa Alangaa kan dhihaate yoo tahu … Read more

Duulli biqiltuu dhaabuu akka Waajjira Abbaa Alangaa Godina Harargee bahaatti taasifame.

Duula ashaaraa magariisaa bara kana gaggeeffamaa jiru irratti Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaa gahee isaa bahuf gaafa 21/11/2014tti hojjattoota Waajjirichaa hirmaachisuun biqiltuun gara garaa dhaabame jira. Itti Gaafatamtuun Waajjira Abbaa Alangaa Godina Harargee Bahaa Kabajamoo Ad. Munaa Abdurahmaanis sagantaa kana irratti hirmaatanii jiru.