Waajjirri Abbaa Alangaa Aanaa Dadar Hubannoo Seeraatin …

Gaafa 6/10/2014 Barattoota Mana Barumsa Sad.1ffaa Araddaa Naannoo Jaalalaatiif Abbootiin Alangaa qaamaan argamuun Hubannoo Seeraa Barmaatilee Midhaa Dubartootaa fi Daa’immanii ittisuu irratti akkasumas Mirga dubartootaa fi daa’immani irrattii keennaniru.

Leave a Comment