Himatamaan Ragaa sobaa qopheesse adabame!

Himatamaan Amiin Abdullaahii Alii jedhamu kan mooraa Mana Murtii Olaanaa godina Harargee Bahaa fuula duratti hojii Barreessaa Dhimma Seeraa hojjechaa ture nama Abraahim Yuusuf jedhamu kan aanaa Meettaatti nama biraan dhimma hariiroo hawaasaa(falmii dachii)n himatamee itti murtaa’uun ol iyyata gara MMO fudhachuun itti cimnaan gorsaaf gara isaa(himatamaa amma adabamee) dhaqeen maallaqa Qar.14,000 fidi murtii akka ati barbaaddu nutu siif kennaa jechuun erga Qar.14,000 irraa fudhateen booda gaafa 30/09/2013 murtii manni murtii cimse diigamte jedhee qopheessee kennuun irratti qabamee Abbaan Alangaa gaafa guyyaa 26/05/2014 himannaa yakka ragaa sobaa qopheessuutiin himatamaa kanarratti hundeessee mana murtii Olaanaatti falmii gaggeessaa tureera. Manni murtiis dhimmacha falmisiisaa erga tureen booda dhaddacha gaafa 12/07/2014 ooleen himatamaa yakka ittiin himatameef balleessaa gochuun adabbii hidhaa waggaa 4 fi Qar.5,000 adabee jira.
Haqaaf Haqaan Hojjenna!

Leave a Comment