Himatamtoonni midhaan gargaarsaa humnaan hatan hidhaa cimaa waggaa 3tin adabaman…

Himatamtoonni Aliyyii Abraahim Jibraa’il faana namoota Afur ta’ani badhaadhina isaaniif hin malle Ofiif argachuuf yaaduun Gaafa guyyaa 9/11/2014 guyyaa irraa sa’aa 11:30 yeroo ta’utti, A/M/Muluqqee Araddaa Gaara Barcee iddoo addaa Kootaraa jedhamutti midhaan qamadii gargaarsa Ummataaf karaa Waajjira Qonnaa fi qabeenya Uumama Aanichaatiin qamadii kuntaala 20(digdami) Bulchiinsa Araddaa Gaara Barcee qeebalchiifame bakka Ummataaf raabsuuf gadi baasanitti humnaan konkolaataa Isuzu dhimmuma kanaaf qopheessani irratti fe’uun fudhatanii gara mana jireenya dhuunfaa isaaniitti geeffatani yakka wanbadummaa waliin tahuun raawwataniin himataman.

Hordoffii qaama nageenya Aanichaatiin shakkamtoonni qabeenya yakki irratti raawwatame wajiin mana isaaniitti too’annoo seeraa jala kan oolan yoo tahu, A/Alangaa Aanaa Mayyuu Mulluqee fi Waajjirri Poolisii Aanaa M/Muluqqee waliin ta’uun qorannaa eega gaggeessaniin booda Abbaan Alangaa Aanichaa himatamtoonni Seera Yakkaa bara 1996 bahe kewwata 32(1)(A) fi 670 darbuun yakka Wanbadummaa waliin ta’uun raawwatan jechuun Mana Murtii Aanichaatti himata dhiheessaniiru.

Manni murtiis falmii bitaa fi mirgaa eega dhagaheen booda himatamtoonni himata Abbaa Alangaa ofirraa faccisuu waan hin dandeenyeef Keewwatuma itti himataman jalatti murtii Balleessummaa kennuun yaada adabbii Abbaa Alangaa fi himatamtoota Afraniituu eega dhagahee booda dhaddacha gaafa 21/11/2014 ooleen bu’uura qajeelfama Adabbiitiin tokko tokkoon isaanii adabbii hidhaa cimaa waggaa sadiitiin akka adabaman Murteessee jira.

Haqaan_haqaaf_hoojjanna!

Leave a Comment