Fuula kana jalatti seroota Idil-addunyaa Afaan Oromooti fi Afaan Ingiliffaatin argattu

WAADAALEE IDIL-ADDUNYAA MIRGOOTA NAMOOMAA BAKKA TOKKOTTI (Afaan Oromootin)

 1. Labsii Mirgoota Namooma Waliigalaa (UDHR)
 2. Waadaa Idil-addunyaa Mirgoota Dinagdee,
  Hawaasummaafi Aadaa
  (ICESCR)
 3. Waadaa Mirgoota Siviiliifi Siyaasaa Idil-addunyaa (ICCPR)
 4. Waliigaltee idil-addunyaa ilma namaa sanyiin adda
  qooduu bihundaa dhabamsiisuuf taasifame
 5. Garaagartee Loogiidhaan Dubartootaarratti
  Taasifamu Hunda Dhabamsiisuuf
  Waliigaltee Taasifame
 6. Adaba ykn Qabiinsa Hammeenyaa Gidirsaa
  ykn Salphisaa ta’eefi Hiraarsa Hamaa
  Hambisuuf Waliigaltee Taasifame
 7. Waliigaltee Mirgoota Daa’immanii

Waadaalee Idil Addunyaa Ingiliffaan