Qarshiin 52,378,722.4 kaaznaa mootummaati akka hin baani taasifame…

Raawwii Hojii Dhimmoota HH kan waggaa sadii sadarkaa godinaa qofatti hojjetameen maallaqni Qarshiin 52,378,722.4 kaaznaa mootummaati akka hin baani taasifamee jira!
Hojiileen kuniinis seektaraa fi aanaadhaan gabatee armaan gadii keessatti ibsamee jira.

Leave a Comment